About Us

אתנה, המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל, הוקמה בשנת 2007 לפי החלטת שרת החינוך התרבות והספורט, הגברת לימור לבנת, בעקבות המלצת המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים - להקים פרוייקט רב שנתי לקידום ספורט הנשים בישראל. בשנת 2018 עם החלת חוק מכון וינגייט הפכה אתנה לתכנית הלאומית לקידום ספורט הנשים בישראל ולחלק אינטגרלי ממכון וינגייט. אתנה פועלת על פי תכנית אסטרטגית רב שנתית של משרד התרבות והספורט ופועלת לפי אמות המידה שקבע

לאתנה תכניות מקצועיות רב-שנתיות ומטרתן יצירת הזדמנויות לילדות, נערות ונשים בספורט, בתכניות ייעודיות באיגודי הספורט ובגופי ספורט (שהוגדרו באמות המידה), תכניות ברשויות, באגודות ומועדוני ספורט..
הפעילות המקצועית של אתנה מיועדת לילדות, לנערות ולנשים. אתנה פועלת לגייוס ולשימור ולקידום הילדות, הנערות והנשים בענפי הספורט השונים. תכניות אתנה מוכוונות מגיל בית הספר היסודי ועד לרמה ההישגית הגבוהה כחלק מתכנית הישגית הגבוהה בכלל גופי הרוחב בספורט.

אתנה מקדמת שיח מעולמות התוכן של נשים בספורט והעלאתו לסדר היום באמצעות כנסים, פורומים ומפגשים. עוד מספקת אתנה מגוון רחב של כלי העשרה באמצעות פרויקטים כמו "אתנה פלוס" ושגרירות אתנה.

כל אלה ורבים נוספים, מסייעים להרחבת ולהעמקת הפעילות הספורטיבית של ילדות, נערות ונשים בכל הרמות, לביסוס ולהתמקצעות שדרת הניהול הנשי בספורט ולהישגים מרשימים בזירה התחרותית.

התכניות המקצועיות המגוונות מסייעות להרחבת ולהעמקת העשרה המקצועית הספורטיבית של ילדות, נערות ונשים בכל הרמות. ביסוס והתמקצעות שדרת ניהול הנשים בספורט. תכניות אתנה הינן מחולל המקדם חשיבה כי העיסוק בספורט הוא דרך חיים, הוא גשר בין עולמות תרבותיים והוא כלי חברתי וחינוכי רב עוצמה שצריך להיות נגיש לכל ילדה, נערה ואישה בישראל.

The Structure of the Professional Unit

Moran Messica Eidelman
Director of the Center for the Advancement of Women in Israel
Ofri Yakir
Head of the Women’s Leadership Department and Director of Professional Activities in Ballgames
Hadar Levy
Head of the department of personal sports, research and DATA
Rut Magen Hochman
Head of the Sports Entities Department, and Director of the Athena Plus program
Yuval Gome
Head of marketing and social media
Rinat Staruti
Office Manager and Administrator
רכזות אתנה
באיגודי הספורט, התאחדויות וברשויות מקומיות פועלות רכזות אתנה בשטח, מקדמות ומטמיעות את תכניות הפרויקט תוך שיתוף פעולה עם הקהלים השונים.